[ Q&A ]
Read
배송문의
Date : 2017-08-19
Name : Eunha Jeong
Hits : 93
배송 언제쯤 되는지 알수있나요??
Comments List
beginning
고객님 안녕하세요. 프롬비기닝입니다 ^^

고객님의 상품중 세트 상품이 이번주 수요일에 입고되는 관계로, 상품에 하자가 없으면 목요일, 늦어도 금요일 안으로는 출고될 것으로 보입니다 !

늦게 출고되는 점 너무 죄송하다는 말씀 전해드리구요 ㅠㅠ..
조금만 기다려주세요!

문의사항 있으시면 언제든지 게시판 이용 부탁드립니다.
감사합니다 ^^

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
305
Cancel request (Before shipping)
Please Cancel Duplicate Order
A. B.
2018-06-17
1
304
Cancel request (Before shipping)
Yuna Choi
2018-06-14
4
303
Shipping inquiry
Yuna Choi
2018-06-14
3
302
Cancel request (Before shipping)
Heejae Choi
2018-06-14
5
301
Shipping inquiry
Jayoon Jang
2018-06-14
6
300
Cancel request (Before shipping)
Cancel Request (2)
Lina C
2018-06-13
0
299
Shipping inquiry
Eunha Jeong
2018-06-13
8
298
Shipping inquiry
배송문의 (1)
yoojin kim
2018-06-12
3
297
Please select the category
Hana Hwang
2018-06-09
10
296
Product inquiry
Eunha Jeong
2018-06-08
8
295
Product inquiry
Eunha Jeong
2018-06-08
7
294
Exchange&Refund
Hana Hwang
2018-06-08
6
293
Shipping inquiry
zoest
2018-06-07
11
292
Shipping inquiry
zoest
2018-06-06
12
291
Shipping inquiry
배송문의 (1)
yoojin kim
2018-06-05
5
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10