[ Q&A ]
Read
배송문의
Date : 2017-08-19
Name : Eunha Jeong (0165255521@naver.com)
Hits : 26
배송 언제쯤 되는지 알수있나요??
Comments List
beginning
고객님 안녕하세요. 프롬비기닝입니다 ^^

고객님의 상품중 세트 상품이 이번주 수요일에 입고되는 관계로, 상품에 하자가 없으면 목요일, 늦어도 금요일 안으로는 출고될 것으로 보입니다 !

늦게 출고되는 점 너무 죄송하다는 말씀 전해드리구요 ㅠㅠ..
조금만 기다려주세요!

문의사항 있으시면 언제든지 게시판 이용 부탁드립니다.
감사합니다 ^^

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
137
주문문의 (1)
Minji Sung
2017-09-25
0
136
배송문의 (1)
injung choi
2017-09-24
1
135
shipping (1)
Estera MIirodoni
2017-09-22
7
134
doubt (1)
Estera MIirodoni
2017-09-21
5
133
YURI LEE
2017-09-16
11
132
shipping date (1)
Lynn Nam
2017-09-12
4
131
주소변경이요!! (1)
Julia Seo
2017-09-12
2
130
문의 (1)
Sally Oh
2017-09-11
4
129
Haiyan Zang
2017-09-04
9
128
Product color question (1)
Chohee Park
2017-09-03
4
127
refund (1)
Joy Hwang
2017-08-28
12
126
return (1)
Joy Hwang
2017-08-28
1
125
Joy Hwang
2017-08-25
13
124
silan kim
2017-08-24
11
123
silan kim
2017-08-24
12
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10