[ Q&A ]
Read
refund
Date : 2017-08-28
Name : Joy Hwang (itszzin@gmail.com)
Hits : 12

네, 전체 환불 부탁 드릴게요!

감사합니다. 

Comments List
beginning
고객님 안녕하세요.
프롬비기닝입니디ㅏ ^^

전체취소 금일 중으로 도와드릴 예정이구요!
고객님의 계좌로 환불되기까지 대략 영업일 기준으로 3일~5일 정도 소요될 것으로 예상됩니다.

이용해주셔서 너무 감사드리구요 ~

문의사항 있으시면 언제든지 게시판 이용 부탁드립니다.

감사합니다 ^^

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
137
주문문의 (1)
Minji Sung
2017-09-25
0
136
배송문의 (1)
injung choi
2017-09-24
1
135
shipping (1)
Estera MIirodoni
2017-09-22
7
134
doubt (1)
Estera MIirodoni
2017-09-21
5
133
YURI LEE
2017-09-16
11
132
shipping date (1)
Lynn Nam
2017-09-12
4
131
주소변경이요!! (1)
Julia Seo
2017-09-12
2
130
문의 (1)
Sally Oh
2017-09-11
4
129
Haiyan Zang
2017-09-04
9
128
Product color question (1)
Chohee Park
2017-09-03
4
127
refund (1)
Joy Hwang
2017-08-28
12
126
return (1)
Joy Hwang
2017-08-28
1
125
Joy Hwang
2017-08-25
12
124
silan kim
2017-08-24
10
123
silan kim
2017-08-24
11
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10